شرکت های مهندسی مشاور در حوزه آب عموما با هدف ارائه خدمات مهندسی به بخش صنعت آب و در جهت استفاده از بهینه از آب از طریق مطالعه، طراحی و نظارت ثبت می شوند.

برخی از خدماتی که از سوی این شرکت ها ارائه می شود عبارتند از:

  • مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
  • مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای بندهای انحرافی
اگر شرکتی دارید یا شرکتی را میشناسید و میخواهید آنرا ثبت کنید، میتوانید به صورت رایگان این کار را انجام دهید: ثبت شرکت جدید