در این بخش سعی شده است تا برای ارتباط هر چه بهتر دانشجویان با صنعت، اقدام به معرفی شرکت ها و کارخانجات فعال تولیدکننده در حوزه آب کنیم. امید است تا با کمک شما عزیزان این لیست تکمیل تر شود.

اگر شرکتی دارید یا شرکتی را میشناسید و میخواهید آنرا ثبت کنید، میتوانید به صورت رایگان این کار را انجام دهید: ثبت شرکت جدید