پیمان کاری به معنای مجموعه ای است که میتواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انحام اموری از قبیل: تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و … منعقد میگرداند و مسئولیت آن را به عهده می گیرد.

این شرکتها با توجه به بررسی میزان توانایی شرکت (براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی) رتبه بندی شده  و گرید پیمان کاری کسب می نمایند و البته در مواردی از طرف شرکت طرف قرارداد ناظری بر کار شرکت پیمانکار تعریف می گردد.

اگر شرکتی دارید یا شرکتی را میشناسید و میخواهید آنرا ثبت کنید، میتوانید به صورت رایگان این کار را انجام دهید: ثبت شرکت جدید